BILTEN DEET 382-2021

Poštovane profesorice i profesori,
molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do srede, 05.05.2021. godine, do 9 časova.

Master radovi

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
1 Dimitrije Đukanović Implementacija pametnog sistema za navodnjavanje zasnovanog na senzorskim merenjima i primeni MQTT protokola 1. dr Bojan Jovanović, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Željen Trpovski, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Živko Bojović, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava Komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R. br. Student Naslov rada Komisija
  1 Zoran Janković Adaptivni model prognoze vremenskih serija u pametnim infrastrukturnim mrežama 1. dr Aleksandar Erdeljan,
red. prof., 

FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Imre Lendak, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član,

3. dr Ervin Varga, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Stevan Cvetićanin, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Aleksandar Savić, vanr. prof., 
ETF, Beograd, član.

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog Izveštaja Komisije o oceni doktorske disertacije:

R. br. Student Naslov rada Komisija
  1 Miloš Radosavljević
Novi algoritam za kompresiju seizmičkih podataka velike amplitudske rezolucije 1. dr Dubravko Ćulibrk, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Jelena Nikolić, vanr. prof., 
Elektronski fakultet, Niš, član,

3. dr Tatjana Lončar-Turukalo,
vanr. prof., 

FTN, Novi Sad, član,
4. dr Zixiang Xiong, red. prof., 
Texas A&M University, College Station, USA, mentor,
5. dr Dejan Vukobratović, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.