Laboratorije

Na Departmanu za energetiku, elektroniku i telekomunikacije postoji 27 laboratorija.

Departman ima sledeće laboratorije:

  1. Laboratorija za tehničke sisteme upravljanja elektroenergetskm sistemima i distributivnim mrežama
  2. Laboratorija za ispitivanje električnih mašina
  3. Laboratorija za električne mašine
  4. Laboratorija za energetsku elektroniku
  5. Laboratorija za elektromotorne pogone
  6. Laboratorija za obnovljive i distribuirane izvore električne energije
  7. Laboratorija za opštu elektroniku
  8. Laboratorija za industrijsku elektroniku
  9. Laboratorija za mikroelektroniku, električne materijale i CAD
  10. Laboratorija za optoelektroniku
  11. Laboratorija za diskretne sisteme i algoritme
  12. Laboratorija za mikroprocesorske i programabilne sisteme
  13. Laboratorija za štampanu i nano tehnologiju
  14. Laboratorija za mikrotalasnu tehniku
  15. Laboratorija za razvoj komunikacionog softvera i tehnike kodovanja
  16. Laboratorija za telekomunikacije
  17. Laboratorija za akustiku i govorne tehnologije
  18. Laboratorija za digitalnu obradu signala
  19. Laboratorija za digitalne telekomunikacije i telekomunikacione mreže
  20. Laboratorija za radio-komunikacije
  21. Laboratorija za električna merenja
  22. Laboratorija za elektronska merenja
  23. Laboratorija za merenje neelektričnih veličina
  24. Laboratorija za merne sisteme
  25. Laboratorija za metrologiju
  26. Laboratorija za osnove elektrotehnike
  27. Laboratorija za elektromagnetsku kompatibilnost