Osnovne akademske studije

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije kao najveći departman na Fakultetu tehničkih nauka, matičan je za sledeće studijske programe OAS studija:

  1. Energetika, elektronika i telekomunikacije – akreditovan 2019 (E1)
  2. Primenjeno softversko inženjerstvo
  3. Merenje i regulacija

Zajedničko za sve studijske programe na osnovnim akademskim studijama je da:

 1. traju 4 godine i nose 240 ESP bodova
 2. da se upis vrši na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu (FTN)
 3. za sve studijske programe važe ista pravila upisa koja važe na celom FTN
 4. prilikom upisa možete izabrati tri studijska programa (tri želje) koje želite da upišete, ali po prioritetima (prvo se rangirate za studijski program koji se nalazi na prvom mestu, itd.)
 5. sve informacije o studijskim programima su date na web sajtu FTN-a
 6. pravo na upis na studijske programe imaju kandidati koji su završili srednju školu odgovarajuće struke ili gimnaziju, i položili prijemni ispit iz matematike
 7. rangiranje kandidata se vrši na osnovu opšteg uspeha u srednjem obrazovanju i na osnovu bodova osvojenih na prijemnom ispitu.