Aktivna senzorska monitoring mreža i procena uticaja na životnu sredinu u cilju zaštite i održivog korišćenja močvarnih područja i površinskih voda – SeNs Wetlands

Vrsta projekta: Strani

Period realizacije: 01.09.2017 - 29.02.2020.

Partneri na projektu:

  • Fakulteta tehničkih nauka Univerzitet u Novom Sadu (vodeći partner)
  • Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
  • Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Novi Sad
  • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije.

Budžet projekta: 390 820,90 € (ukupan budžet projekta), 149 249,10 € (budžet FTN-a)

Rukovodilac: doc. dr Jelena Radić

Web sajt projekta: http://senswetlands.ferit.hr/

Projekat SeNs Wetlands nastao je iz potrebe ulaganja dodatnih napora u zaštitu močvarnih staništa (postojećih i planiranih Natura 2000 područja) kao najugroženijih ekoloških sistema u Evropi i svetu. Glavni cilj projekta je razvoj i impementacija integrisanog prekograničnog monitoring sistema za potrebe zaštite životne sredine i biodiverziteta, čime će se obezbediti nova prekogranična korelacija i evaluacija podataka. Pored merenja osnovnih fizičkih parametara vode u posmatranim područjima, paralelno će se raditi analize fizičko-hemijskih parametara vode analitičkim i novim optičkim senzorskim metodama. U okviru projekta će se odrediti preporuke i smernice za unapređenje uloge zaštitnog vegetacionog pojasa na nasipima i obalama močvarnih staništa u blizini poljoprivrednog zemljišta u Panonskoj regiji i susednim oblastima. Takođe, prikupiće se podaci o zainteresovanosti lokalnih zajednica i drugih relevantnih grupa za korišćenje i održavanje višenamenskih vegetacionih pojaseva.