III 044006 – Razvoj novih informaciono-komunikacionih tehnologija, korišćenjem naprednih matematičkih metoda, sa primenama u medicini, telekomunikacijama, energetici, zaštiti nacionalne baštine i obrazovanju

Vrsta projekta: Domaći

Period realizacije: 2011 - 2015 (2019)

Partneri na projektu:

 • Matematički institut SANU
 • Državni univerzitet u Novom Pazaru
 • Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu d.o.o.
 • Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu d.o.o.
 • Kriminalističko – policijska akademija u Beogradu
 • Metropolitan univerzitet u Beogradu
 • Univerzitet Džon Nezbit (Fakultet za poslovne studije u Beogradu, Geoekonomski fakultet u Beogradu)
 • Univerzitet Singidunum u Beogradu
 • Arheološki institut u Beogradu
 • Univerzitet u Beogradu (Arhitektonski fakultet, Građevinski fakultet, Ekonomski fakultet, Elektrotehnički institut “Nikola Tesla” a.d., Elektrotehnički fakultet, Matematički fakultet, Mašinski fakultet, Medicinski fakultet)
 • Univerzitet Union Računarski fakultet u Beogradu
 • Istraživačko-razvojni centar “ALFATEC” d.o.o.
 • Univerzitet u Nišu (Mašinski fakultet, Učiteljski fakultet u Vranju, Elektronski fakultet, Fakultet zaštite na radu, Građevinsko-arhitektonski fakultet)
 • Univerzitet u Kragujevcu (Prirodno-matematički fakultet, Fakultet tehničkih nauka u Čačku)
 • Univerzitet u Prištini (Fakultet tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici, Prirodno-matematički fakultet u Kosovkoj Mitovici)
 • Univerzitet u Novom Sadu (Fakultet tehničkih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Građevinski fakultet u Subotici, Ekonomski fakultet u Subotici, Tehnološki fakultet)
 • BioSens u Novom Sadu

Rukovodilac: dr Zoran Ognjanović

Web sajt projekta: http://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/research/projects/044006s.php

U projektu će učestvovati 34 institucije i 192 istraživača iz oblasti matematike, IKT i njihovih primena u medicini, sistemima za električnu energiju i digitalizaciji kulturne baštine. Realizuju se sledeći potprojekti: Konstruisanje baze znanja o lupusu, nefritisu i urtikariji. Biće kreirani neki odlučivi formalni sistemi za nemonotono, vremenski zavisno i rezonovanje u odsustvu informacija koji će činiti jezgro sistema, sa ciljem da se unaprede predikcioni, dijagnostički i terapijski pristupi. Istraživanja na temu poboljšanja postojećih i naprednih tehnika za elemente mehanizama informacione bezbednosti koji omogućavaju tajnost podataka i autentikaciju entiteta. Biće primenjeni u namenskim (medicinski, smart grid) informacionim bezbednosnim sistemima. XdPi računi će biti razmatrani kao modeli opisivanja mobilnog ponašanja podataka na mreži. Razvoj graf-teoretskih i kombinatorno optimizacionih tehnika vezanih za: internet (spektralna teorija grafova u pretraživačima, spektralni klastering, spektralno filtriranje), optičke mreže (heuristike za rutiranje, rutiranje sa minimalnim troškovima, dodela talasnih dužina), mobilne mreže (strukturalna teorija grafova i problem bojenja čvorova grafa), biološke mreže (problemi usklađivanja i integracije mreža) i menadžmenta lanca nabavke (rešenja za usmeravanje, lociranje i inventar). Obrada podataka o vetrovima, pravljenje odgovarajućih stohastičkih modela, priključivanje vetrogeneratora na elektroenergetski sistem Srbije, modeliranje i optimizacija uzajamnih interakcija turbina. Obuhvata unapređenje puozdanosti prenosa i smanjenje uticaja različitih tipova brzog i sporog fedinga i ko-kanalne interferencije na performanse bežičnih telekomunikacionih sistema, kroz upotrebu tehnika prijema pomoću prostornih diverzitija. Biće predstavljeni matematički modeli statističkih karakteristika signala na izlazu diverziti-prijemnika. Na osnovu ovih analitičkih modela i odgovarajućih programskih simulacija biće određene standardne mere performansi (verovatnoća otkaza sistema, srednja verovatnoća greške po bitu) za razne modulacione formate i kapacitet kanala. Bavi se algoritmima za optimizaciju, podršku odlučivanju, veštačku inteligenciju i njihovim korišćenjem u sistemima koji pružaju interoperabilnost, bezbednost i lako upravljanje podacima sakupljenim putem mreža heterogenih senzora. Data-mining-strategije će biti korišćene za ekstrakciju skrivenih znanja iz tih podataka, kao i za prepoznavanje semantike slika i procesa povezivanja vizuelnih reprezentacija sa semantički odgovarajućim tekstovima. Bavi se interoperabilnošću distribuiranih sistema za opštinske komunalne servise, razvojem Servisno Orijentisanih Arhitektura. Razvijeni softver će osigurati puozdanu komunikaciju i prevazići heterogenost uređaja i komunikacionih protokola. Bavi se automatskim kreiranjem materijala za predavanje u skladu sa ciljevima učenja, trenutnim i ciljanim nivoima znanja i napretkom svakog studenta. Biće razvijena 3D okruženja i VR za nekoliko laboratorija. Nastavlja se na nekoliko uspešno realizovanih projekata na temu IKT, standarda i meta-podatka za digitalizaciju i Internet-baziranih sistema. Bavi se digitalizacijom odabranih artefakata, generisanjem 3D modela i njihovim korišćenjem u interaktivnom Unreal Engine softverskom paketu za animaciju u realnom vremenu. Bavi se metodama za semantičku i multikriterijumsku pretragu. Kako bi se omogućilo korektno pretraživanje, biće izvršena digitalizacija SSN, kao i transliteracija i transkripcija staroslovenskog jezika u modernu ćiriličnu ortografiju. Biće razvijen namenski veb portal. Razvoj 3D modela Medijane iz IV veka, animirani film o Konstantinovom životu i veb portal koji će posetiocima omogućiti šetnju po virtuelom gradu. Biće kreiran hologram za prezentovanje objekata i scena.