III43011 – Zajednička istraživanja merenja i uticaja jonizujućeg i UV zračenja u oblasti medicine i zaštite životne sredine

Vrsta projekta: Domaći

Period realizacije: 01.01.2011 -

Partneri na projektu:

  • Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru;
  • Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet;
  • Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet;
  • Univerzitet u Nišu, Građevinsko-arhitektonski fakultet;
  • Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet;
  • Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet;
  • Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu;
  • Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet;
  • Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka;
  • Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet.

Budžet projekta: 4.493.860,00 din godišnje, FTN deo 1.765.716,00 din godišnje

Rukovodilac: dr Ljubica Župunski, naučni saradnik

Ispitivanje osetljivosti na jonizujuće zračenje specijalnih poluprovodničkih struktura, zasnovanih na MOS tranzistorima. Reč je o tzv. stekovanim strukturama, koje se sastoje od 14 redno vezanih tranzistora u cilju povećanja njihove osetljivosti na zračenje. S obzirom da struktura čipa dozvoljava merenje napona praga svakog od tranzistora iz stekovane strukture, cilj je da se odredi zavisnost osetljivost od broja tranzistora. Takođe je jako važno da se odredi odnos signala i šuma za male doze zračenja, kao i minimalna apsorbovana doza zračenja koja bi se eventualno mogla meriti. U tom cilju komponente će biti ozračene izvorom kobalta i rendgenskim zračenjem, da bi se ispitala razlika u odzivu komonenata pri istim apsorbovanim dozama, a različitim vrstama zračenja. Spontani opravak (feding) tranzistora, kao veoma bitan dozimetrijski parametar, će biti ispitivan. Takođe, biće izvršeno ispitivanje zavisnosti osetljivost tranzistora od energije rendgenskog zračenja. Posebna pažnja biće data ispitivanju osetljivosti od napona na gejtu kod radijaciono osetljivih tranzistora za dozimetrijske namene, koji imaju povećanu debljinu oksida na gejtu, koja iznosi 400 nm. U tu svrhu će se koristiti ranije razvijen sistem za automatsko snimanje električnih karakteristika poluprovodničkih komponenanta. Nastavak istraživanja raspodela probojnih napona, pre svega ispitivanje raspodela probojnih napona za gasnu diodu punjenu neonom. Pored toga, planirano je ispitivanje raspodela vremena kašnjenja za gasnu diodu punjenu neonom, uz variranje pojedinih eksperimentalnih parametara. Detaljni razvoja biokinetičkog kompartment-modela sa pet kompartmenta za 90Y-DOTATOC terapiju u oblasti nuklearne medicine. Primena Monte Karlo MCNPX softvera, verzije 2.0, na proračun doza u kritičnim organima ljudskog tela, kao što su bubrezi, jetra, pankreas, slezina, bešika, želudac, pluća i dr. Aplikacija MCNPX/5 softvera u oblasti neutronske dozimetrije. Eksperimentalna i teorijska multidisciplinarna studija transfera radioaktivnosti iz različitih vrsta zemljišta i sa različitih lokacija. Primena procedure na jestive biljne vrste, i to prvo iz roda šargarepe. Dalja primena i razvoj MCNPX/5 softvera u proučavanju uticaja X-, gamma-zraka i neutrona u biologiji ćelije i proračun doza. Dalja primena i razvoj MCNPX/5 softvera u radioterapiji, posebno uticaja rasejanog zračenja na pedijatrijske fantome. Primena MCNPX/5 softvera u oblasti detektora zračenja i njihovih karakteristika, kao što je određivanje efikasnosti HPGe detektora za različite vrste uzoraka, različite gustine i sastav. Uporedna analiza proračuna efektivne doze od fisionog produkta, 137Cs, kao izvora spoljašnjeg ozračivanja iz tla, u Černobiljskom akcidentu i Fukušima akcidentu. Istraživanja vezana za terapijsku primenu izotopa kod neuroendokrinih tumora, dediferentovanih tireoidnih karcinoma. Istraživanja vezana za peptid-receptor-radionuklidne terapije primenom obeleženih analoga somatostatina (177Lu/90Y-DOTATATE) za lečenje neuroendokrinig tumora i drugih tumora sa povišenom ekspresijom receptora somatostatina.