Mikrotubule kao biološke nanožice i putevi za nanomotore – korak ka primenama u nanotehnologijama i biomedicini

Vrsta projekta: Domaći

Period realizacije: 01.04.2016 – 31.03.2020

Partneri na projektu:

Fakultet tehničkih nauka (Univezitet u Novom Sadu) ‒ nosilac projekta

Budžet projekta: oko 40.000 € ‒ ukupan budžet projekta, oko 40.000 € - budžet FTN-a

Rukovodilac: prof. dr Miljko Satarić (2016‒2018), doc. dr Dalibor Sekulić (2019‒2020)

Osnovni cilj projekta je da se sprovede detaljna teorijska, numerička i eksperimentalna analiza međuzavisnosti molekularne strukture mikrotubula i njihovih električnih i dielektričnih svojstava, kao i izučavanje fundamentalnih biofizičkih i fizičko–hemijskih procesa na molekularnom nivou u kojima one igraju ključnu ulogu. Očekivani rezultati projekta mogu značajno da pomere granice trenutnog razumevanja procesa signalizacije na molekularnom nivou, kao i feroelektričnih svojstava mikrotubula koja mogu uticati na sposobnost neurona da efikasno obrađuju informacije. Sa druge strane, bolje razumevanje odnosa između molekularne strukture, funkcija i svojstava mikrotubula otvara novi spektar mogućnosti integracije ovih biomolekularnih žica nano dimenzija sa konvencionalnim neorganskim materijalima u hibridnim nanoelektronskim uređajima sledeće generacije. Pored toga, dublje razumevanje i opis interakcije mikrotubula i nanomotor proteina omogućiće razvoj sistema za angažovanje i kontrolu motora iz familije kinezina i dineina za ciljani lokalizovani prenos lekova namenjenih ćelijama obolelim od kancera ili neurodegenerativnih bolesti.