Optoelektronski nanodimenzioni sistemi – put ka primeni

Vrsta projekta: Domaći

Period realizacije: 01.01.2011 – 31.12.2020

Partneri na projektu:

  • Institut za fiziku (Univezitet u Beogradu) ‒ nosilac projekta
  • Fakultet tehničkih nauka (Univezitet u Novom Sadu)
  • Elektrotehnički fakultet (Univezitet u Beogradu)
  • Institut za nuklearne nauke “Vinča” (Univezitet u Beogradu)
  • Računarski fakultet (Univerzitet Union)

Budžet projekta: oko 175.000 € ‒budžet projekta na godišnjem nivou, oko 14.000 € - budžet FTN-a na godišnjem nivou

Rukovodilac: doc. dr Dalibor Sekulić

Istraživanja u okviru projekta su fokusirana na sintezu, teorijska i eksperimentalna istraživanja nanodimenzionih materijala i struktura, sa ciljem ka primeni u (opto)elektronskim komponentama i uređajima. Konkretno, istraživanja su usmerena ka  elektronskim materijalima različitih dimenzija u formi nano-objekata: nanostrukturnim prahovima, nanočesticama raspoređenim po nanopovršinama, nanočesticama i nanokristalima raspoređenih po površini ili zapremini tankog ili debelog filma i nano-objektima raspoređenih po zapremini bulk kristala ili delimično amorfizovanog bulk kristala. Za dobijanje novih materijala koriste se oba pristupa u nanotehnologijama, bottom‒up i top‒down. Prilikom karakterizacije dobijenih nanomaterijala u upotrebi su različite eksperimentalne tehnike, koje treba da pruže informacije o strukturnim, optičkim, električnim i magnetnim karakteristikama sintetisanih materijala. U pogledu praktične primene istraživanja su usmerana na razumevanje i opisivanje osobina dobijenih materijala, kao nanodimenzionih objekata u složenim sistemima, senzorima i detektorima.