Osobine i električna svojstva dopiranih amorfnih halkogenidnih materijala i nanostrukturne keramike

Vrsta projekta: Domaći

Period realizacije: 01.04.2016 – 31.03.2020.

Partneri na projektu:

  • Prirodno-matematički fakultet (Univerzitet u Novom Sadu) ‒ nosilac projekta
  • Fakultet tehničkih nauka (Univerzitet u Novom Sadu)

Budžet projekta: oko 28.000 € ‒ ukupan budžet projekta, oko 4.000 € - budžet FTN-a

Rukovodilac: doc. dr Dalibor Sekulić

Osnovni cilj projekta je da se sprovede sinteza i eksperimentalna karakterizacija električnih, dielektričnih, optičkih, termičkih i mehaničkih osobina metalom dopiranih amorfnih halkogenidnih materijala i nanostrukturne keramike za potencijalnu primenu u elektronskim komponentama i uređajima. Istraživanja su usmerena na ispitivanje električnih parametara nelinearnog prekidačkog efekta kod amorfnih halkogenida sistem Agx(As40S30Se30)100−x za potencijalnu primenu u izradi memorijskih uređaja nove generacije. Osimt toga, sintetisani uzorci nanostrukturne keramika sa izraženom poroznom strukturom se ispituju za potencijalnu primenu u senzorima vlažnosti i gasova.