Trajković Milica

Katedra: 224 - Katedra za telekomunikacije i obradu signala
Radno mesto: Saradnik
Zvanje: Stručni saradnik na projektu