Zindović Mirjana

Katedra: 224 - Katedra za telekomunikacije i obradu signala
Radno mesto: Asistent
Zvanje: Saradnik u nastavi